Sunday, December 27, 2009

♥ L.0.V.E.

一个人.. 很关心你
一个人.. 很在乎你
一个人.. 很照顾你
一个人.. 对你轻声细语
一个人.. 无时无刻陪着你
一个人.. 无怨无悔为你付出
一个人.. 很容易看透你的心情
一个人.. 只要你每天活得开心自己开不开心并不重要
你开心他就开心
一个人.. 自己有负担也默默撑下去不告诉你直到你要他说实话
THIS IS LOVE!!
u make me cry today ..
this is the 1st time u make me cry ..
not coz of u hurt me ..
is coz of i worry u ..
anyway i wan to say thank you ..
u always on my mind ..
_ i love u _
to my baby

No comments:

Post a Comment